Mitsubishi G4M Itshikirikukou
G4M2 Itshikirikukou 22 G4M Itshikirikukou G4M Itshikirikukou