Kawanishi N1K Shiden-kai
N1K2-J Shiden-kai N1K2-J Shiden-kai N1K2-J Shiden-kai
N1K2-J Shiden-kai